Return to Mācību darbs

Mācību programmas

Mācību darbs:

Ar IKVD 2015.gada 1.jūnija lēmumu skola un izglītības programmas akreditētas līdz 2021.gada 2.jūnijam.

2019./2020.m.g. Pamatskolas klasēs tiek īstenotas:

 • Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121, licence Nr.V-2629)
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem (kods 21015521, licence Nr.V-1178)
 • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (kods 21013121, licence Nr.V-8575).
 • Grozījumi licencētājās mazākumtautību izglītības programmāsGatavojoties 2019./2020. mācību gadam un sākot pakāpenisku pāreju uz mācībām valsts valodā, izglītības iestādēm ir jānodrošina izglītības programmu atbilstība jaunajam normatīvajam regulējumam. 2019. gada 1. septembrī spēkā stāsies Izglītības likuma 9. panta normas par izglītības ieguves valodu valsts, pašvaldības un privāto pirmsskolu īstenojamajās pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmās.

  Atbilstoši Izglītības likuma Pārejas noteikumu 70.punktā noteiktajam ar direktora 04.04.2019. rīkojumu Nr.35/1.10 izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā noteikta valodas lietojuma proporcija:

  • 1.-6.klasē ne mazāk kā 50% apjomā no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā;
  • 7.–9.klasē ne mazāk kā 80 % apjomā no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā, ieskaitot svešvalodas un mācību priekšmetus, kas apgūstami mazākumtautības valodā un bilingvāli.

Vidusskolas klasēm apmācības notiek latviešu valodā, bilingāli un krievu valodā.

Vidusskolēniem tiek piedāvātas četras licencētas mācību programmas:

 • matemātikas un dabaszinību (Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma, kods 31013021, licence Nr.V-7171)
  • Izglītības programmas īstenošanas uzdevumi ir: nodrošināt iespēju padziļināt zināšanas un izpratni par vispārējām dabas likumsakarībām un to lomu cilvēka un sabiedrības dzīvē, veicināt dabas daudzveidības un vienotības izziņu, pilnveidot prasmes un pieredzi eksperimentālajā darbā, rosināt pētnieciskajai darbībai, padziļinot teorētiskās zināšanas un prasmes matemātikā un dabaszinātņu priekšmetos, nodrošināt iespēju apgūt matemātikas un informātikas valodu tehnoloģisko, sabiedrisko un dabaszinātnisko procesu modelēšanai un prognozēšanai, veicināt izglītojamā konkurētspēju dabaszinātņu, inženierzinātņu, lauksaimniecības zinātņu, veselības zinātņu un citu attiecīgu kursu studijās.

 • profesionāli orientēto komerczinību (Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma, kods 31014021, licence Nr. V-7172),
  • Izglītības programmas īstenošanas uzdevumi ir: nodrošināt iespēju apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas gan vispārizglītojošajos, gan ar attiecīgo profesionālo orientāciju saistītajos mācību priekšmetos, radot motivāciju profesionālās karjeras izvēlei un veicinot izglītojamā konkurētspēju tālākas profesionālās izglītības apguvē.

 • vispārizglītojošo (Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma, kods 31011021, licence Nr. V-1981)
  • Izglītības programmas īstenošanas uzdevumi ir: nodrošināt līdzsvarotu mācību priekšmetu apguvi no visām izglītības jomām un attīstīt interesi par dažādiem cilvēku darbības un zinātnes virzieniem.

 • vispārizglītojošo tālmācības programmu (Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma, kods 31011024, licence Nr.V-7959)

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu šīs vietnes pilnvērtīgu funkcionēšanu un ātrdarbību. Turpinot apmeklēt šo lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.