Return to Skolas sociālais pedagogs

Ēdināšanas atvieglojumi

Atvieglojumi vispārizglītojošo skolu audzēkņiem

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.13, kas izdoti Liepājā 2011.gada 27.oktobrī „Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs” (Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu) vispārizglītojošā skolā atvieglojumu 100% apmērā (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt izglītojamajam:

 1. kuram noteikta invaliditāte (punkts 8.1)
 2. no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss (punkts 8.2)
 3. kurš atrodas aizbildnībā (punkts 8.3)
 4. no ģimenes, kura audzina četrus un vairāk bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedzis 20 gadu vecumu vai stājas laulībā (punkts 8.4)
 5. ar Sociālā dienesta atzinumu (punkts 8.5)
 6. atsevišķos gadījumos, ja sociālais pedagogs un klases audzinātājs konstatē, ka izglītojamā sociālie apstākļi liedz saņemt maksas ēdināšanu (punkts 8.6)

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.13, kas izdoti Liepājā 2011.gada 27.oktobrī „Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs” (Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu) vispārizglītojošā skolā atvieglojumu 50% apmērā (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt izglītojamajam:

 1. no ģimenes, kura audzina trīs bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedzis 20 gadu vecumu vai stājas laulībā (punkts 8.4)

Atvieglojumus pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu attiecīgās izglītības iestādes vadītājam vai direktoram. Iesniegumam pievieno izziņu par bērna un ģimenes locekļu deklarēto dzīves vietu un šādus dokumentus:

 • 8.1.apakšpunktā noteiktajā gadījumā – invaliditāti apliecinošu dokumentu;
 • 8.3.apakšpunktā noteiktajā gadījumā – bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu;
 • 8.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā – izziņu par trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statusu;
 • 8.4.apakšpunktā noteiktajā gadījumā – dokumentus, kas apliecina, ka ģimene audzina četrus vai vairāk bērnus. Ja ģimenē ir bērns, kas sasniedzis 16 gadu vecumu, tad jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka viņš turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas nodaļā un nav stājies laulībā. Minēto faktu pārbaudei izglītības iestādei ir tiesības pieprasīt informāciju no citām valsts un pašvaldības institūcijām;
 • 8.5.apakšpunktā noteiktajā gadījumā – Sociālā dienesta atzinumu.
 • 8.6 apakšpunktā noteiktajā gadījumā – dokumentus, kas apliecina, ģimenes ienākumus, klases audzinātāja iesniegums, sociālā pedagoga un klases audzinātāja atzinums.